مجموعه پایان نامه پروژه و مقالات با موضوع

موتورهای سوئیچ رلوكتانس (SR) و ماشین های رلوكتانس

تعداد كل صفحات:  300

به زبان فارسی

فرمت:   doc-word  

 

این مجوعه شامل یك پایان نامه و 2 پروژه و 10 مقاله معتبر می باشد

جدید

تلفن تماس: 09197146361 - 09369980143 مهندس نوری

 این مجموعه شامل موارد زیر است

 یك پایان نامه جدید  و كامل با فرمت word شامل 130 صفحه با عنوان

 تحلیل و مدل سازی موتور های سوئیچ رلوكتانس و روش های نوین كنترل آنها

 دو پروژه 40 صفحه ای با فرمت word درباره ماشین های رلوكتانسی و موتورهای سویچ رلوكتانس

10 مقاله معتبر با فرمت pdf

  فهرست مطالب پایان نامه

  فصل اول : مقدمه ای برموتورهای SR 

1-1. مقدمه   

1-2. تاریخچه موتورهای سوئیچ رلوكتانس  

1-3. كارهای انجام شده در زمینه كنترل درایو SR  

1-4. مزایای موتورهای سوئیچ رلوكتانس

1-5. معایب موتورهای سوئیچ رلوكتانس    

1-6. كاربردهای مختلف موتور  SR   

1-7. اهداف پروژه     

فصل دوم : موتور SR      

2-1 . ساختار موتور SR       

2-2. ساختار و عملكرد موتور SR    

2-3. تغییر اندوكتانس و تولید گشتاور        

2-4. جریان و ولتاژ    

2-5. مشخصات اساسی     

2-6. مغناطیس غیر خطی   

2-7. تحلیل غیر خطی در تولید گشتاور      

2-8. گشتاور متوسط

2-9. فركانس مغناطیس شوندگی  

2-10. نویز در موتورهای SR  

2-11. كنترل در سرعتهای متفاوت  

2-11-1. سرعتهای پایین

2-11-2. سرعتهای متوسط

2-11-3. سرعتهای بالا       

 فصل سوم : مدلسازی موتور SR

3-1. مقدمه   

3-2. مدل میلر

3-3. مدل اندوكتانس 

3-3-1. معادلات دیفرانسیل سیستم         

3-4. مدل گسترش یافته

3-4-1.   معادلات الكترومغناطیسی 

3-4-2.  تولید گشتاور

3-5. شبیه سازی مدل خطی SRM (مدل گسترش یافته)  

3-6. شبیه سازی مدل غیرخطی SRM(مدل گسترش یافته)        

3-7. نتایج     

فصل چهارم: كنترل موتور SR با حسگر سرعت        

4-1. مقدمه   

4-2. كنترل كننده فازی       

4-3. حداقل سازی ریپل گشتاور     

4-4. كنترل سرعت موتور SR با كنترل کننده تناسبی انتگرالی  فازی      

4-4-1.حداقل سازی ریپل گشتاور با كنترل هیستر زیس چندگانه

4-4-2. حداقل سازی ریپل گشتاور با كنترل فازی  

4-5. نتایج     

 فصل پنجم: كنترل بدون حسگر موتور SR       

5-1. تكنیكها تخمین موقعیت رتور بصورت غیر مستقیم     

5-1-1. تكنیكهای آشكار سازی شكل موج

5-1-2.تخمین زنهای مدل پایه        

5-1-3.روشهای جریان / فلو 

5-1-4. تكنیك ولتاژ متقابل

5-1-5.روشهای PASSIVE  آشكار سازی

5-1-6. تكنیكهای مدولاسیون پایه

5-1-7. تكنیك FMCODER     

5-1-8. روش كد گذاری AM/PM      

5-1-9.  نتایج 

5-2. رویتگر مد لغزشی جریان        

5-3. رویتگر مدلغزشی جریان و گشتاور مقاوم

5-4. شبیه سازی رویتگر مد لغزشی جریان با روش كاهش ریپل هیستر زیس چندگانه  95

5-5. شبیه سازی رویتگر مد لغزشی جریان و گشتاور مقاوم با كاهش ریپل هیسترزیس چندگانه       

5-6. شبیه سازی رویتگر مد لغزشی با روش كاهش ریپل فازی   

فصل ششم: شبیه سازی    ( با نرم افزار متلب )

6-1. مقایسه شبیه سازی‌ها با مقالات داخلی     

6-2. مقایسه شبیه سازی‌ها با مقالات خارجی     

6-3. نتایج شبیه سازی‌ها   

6-4. پیشنهادات      

فهرست منابع

 

چکیده پایان نامه

 بــررسی های چند ساله اخیر نشان می‏دهدكه مـوتورهای SR  بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته‏اند. این توجه بیشتر روی روشهای كنترلی موتور SR به منظور بكارگیری اینگونه از موتورها در عرصه صنعت می‏باشد. به این خاطر در این پایان نامه سعی شده است كه بكارگیری تكنیكهای كنترلی در جهت بكارگیری اینگونه از موتورها در صنعت باشد.

ابتدا  در این پایان نامه روی مدل گسترش یافته غیر خطی موتور SR كار شده است و بعد با انتخاب بهینه بعضی پارامترهای كنترلی این مدل را بهبود داده تا ریپل گشتاور كاهش و سرعت بهبود یابد.

 در مرحله بعدی از یك كنترل كننده تناسبی انتگرالی فازی برای كنترل سرعت موتور بهره گرفته شده است . بعد از انتخاب كنترل كننده فازی برای سرعت ، از روش كنترل هیسترزیس چندگانه و روش فازی برای کاهش ریپل گشتاور استفاده شده است كه در این دو روش از دو نوع شكل موج جریان تغییر یافته درشبیه سازی برای كاهش ریپل گشتاوربهره گرفته شده است كه نتایج بسیارخوبی را   نشان می دهد.

علاوه بر كارهای فوق ; از دو نوع رویتگر مدلغزشی برای بدون حسگر بودن درایو استفاده شده است كه یكی رویتگر مد لغزشی جریان و دیگری رویتگر مدلغزشی جریان با گشتاور مقاوم می‏باشد.

شبیه سازی‏های فوق با دو حالت راه اندازی نرم و راه اندازی با جریان بار كامل انجام شده و نتایج قابل قبولی را از خود نشان داده است .

در این پایان نامه فقط از حسگر جریان استفاده شده است همچنین درایو بصورت بدون حسگر است و روی تغییرات جریان موتور نیز مقاوم می باشد علاوه بر این درایو قابلیت راه  اندازی موتور SR را با بار كامل دارا می باشد.

 ساختار پایان نامه

 بطور کلی این پایان نامه دارای ساختار زیر است:

  فصل اول:  مقد مه ای بر ماشینهای )SR مقدمه , تاریخچه , مزایا ,معایب و اهداف پروژه)می باشد, همچنین کارهای مهمی که در زمینه کنترل موتور درداخل ایران و خارج در ده ساله اخیر انجام شده است در این فصل ارائه شده است.

 

فصل دوم: فصل دوم مروری بر اصول ماشینهای سوئیچ رلوكتانسی است . دراین فصل ساختار , عملكرد, مشخصات ومعادلات ماشین SR   معرفی میگردد.

 فصل سوم: دراین فصل چندین روش  مدلسازی موتور SR پیشنهاد شده و درانتها یک مدل انتخاب و شبیه سازی آن به دو صورت خطی وغیر خطی انجام و نمودارهای مربوطه ارائه شده است. 

فصل چهارم: در فصل چهارم کنترل با حسگر موتور SR با کنترل کننده تناسبی انتگرالی فازی شبیه سازی می شود و نمودارهای مربوطه ارائه می گردد همچنین دو روش کاهش ریپل گشتاور ارائه میشود.  

فصل پنجم: دراین فصل دو رویتگر با روش کنترل مقاوم ارائه شده و نتایج با بکارگیری  دو روش کاهش ریپل گشتاور بصورت نمودارهای دینامیکی موتور نشان داده شده است.   

فصل ششم: فصل ششم نشبیه سازی با متلب و پیشنهادات را در بر میگیرد.

 

موضوعات و مباحث ارائه شده در  مقالات

مبدل های موتور های سوئیچ رلوكتانس

بررسی تلفات در مبدل های موتور های سوئیچ رلوكتانس

طراحی یك اسنابر برای كاهش تلفات در مبدل های موتور های سوئیچ رلوكتانس

ماشین رلوكتانس سنكرون

معرفی ماشین رلوكتانسی سنكرون

طرحی از ماشین رلوكتانسی

مدل حرارتی برای ماشین رلوكتانسی و مشكلات آن

تحلیل حرارتی ماشین رلوكتانسی با روش المان محدود

بررسی دو روش تحلیل حرارتی ماشین رلوكتانسی سنكرون

كنترل غیرخطی موتور سوییچ رلوكتانس

مزایای كنترل پیش بین غیرخطی موتور sr

مدلسازی موتور سوییچ رلوكتانس موتور سوییچ رلوكتانس

طراحی كنترل كننده پیش بین برای موتور سوییچ رلوكتانس

طراحی كنتر لكننده پیش بین با استفاده از یك فاز برای موتور سوییچ رلوكتانس

طراحی كنترلكننده با استفاده از دو فاز برای موتور سوییچ رلوكتانس

طراحی كنترل كننده با استفاده از سه فاز موتور برای موتور سوییچ رلوكتانس

بهینه سازی طراحی موتور سوئیچ رلوكتانس

طراحی حرارتی موتور سوئیچ رلوكتانس

موتور رلوكتانسی لوله ای

نحوه و روش های كاهش اعواج در موتورهای سوییچ رلوكتانس

درایو های موتور سوییچ رلوكتانس

مدار جدید درایو

بلوك دیاگرام كلی مدار راه انداز و كنترل موتور سوییچ رلوكتانس

روشی جدید برای درایو SRM

شمای فیزیكی مدار درایور  موتور سوییچ رلوكتانس

طراحی بهینه سوئیچینگ موتور SR

طراحی مدل های مختلف موتور   SR و مقایسه آنها

طراحی یك نمونه موتور سوییچ رلوكتانس

موتور – ژنراتور رلوكتانسی

كاربرد الگوریتم ژنتیك در كنترل موتورهای سوییچ رلوكتانس

كاربرد كنترل كننده های عصبی  در كنترل موتورهای سوییچ رلوكتانس

راه اندازی موتور سوییچ رلوكتانس

شبیه‌سازی

قیمت: ۳۹000 تومان (سی و نه هزار تومان)

جهت سفارش این مجموعه اینجا كلیك كنیدمنبع:
http://wordm.blogfa.com

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 تیر 1390    | توسط: مهندس نوری    |    | نظرات()