مجموعه جامع پایان نامه ها پروژه ها مقالات و پروژه های شبیه سازی با موضوع

ماشین القایی و روش های مختلف كنترل دور موتورهای القایی ( سه فاز)

موضوع: موتور القایی و ماشین آسنكرون

2 پایان نامه + 10پروژه + 10مقاله + شبیه سازی

فرمت: word  doc به زبان فارسی

تعداد كل صفحات:  500

پایان نامه ها و اكثر مطالب به صورت فایل word می باشد+فایل شبیه سازی

مجموعه ای کامل با مطالب جدید

تلفن تماس: 09197146361 - 09369980143 مهندس نوری

 
 
این مجموعه شامل 4 بخش زیر است

دو پایان نامه 100 و 153 صفحه ای - فرمت پایان نامه ها word می باشد

10 پروژه و تحقیق درسی و علمی – فرمت این هم پروژه ها هم word است

10 مقاله معتبر pdf

4 پروژه شبیه سازی با متلب matlab simulink ( فایل اجرایی در متلب )موضوعات و مباحث ارائه شده در این مجموعه

مقدمه و تاریخچه

مدار معادل موتورهای القایی

مشخصات کارایی موتور القایی

مشخصه گشتاورسرعت موتور القایی

مدل دینامیكی موتورهای القایی

معادلات ولتاژ و جریان استاتور و روتور ماشین القایی

روشهای کنترل دور موتور القایی

کنترل ولتاژ استاتور

کنترل ولتاژ روتور موتور القایی

کنترل فرکانس موتور القایی

بررسی موتورهای القایی

عملكرد موتورهای القایی 3 فاز

تحلیل حالت دائمی

موتورهای القایی قفس سنجابی

طبقه بندی موتورهای قفس سنجابی

موتورهای القائی با رتور سیم بندی شده

كنترل سرعت با منبع ولتاژ متغیر و فركانس ثابت

كنترل سرعت با تغییر فركانس

كنترل موتورهای القایی با ادوات الكترونیك قدرت

کنترل ولتاژ و فرکانس موتور القایی

مدار معادل هارمونیک موتور القایی

مدارهای معادل تقریبی برای محاسبات جریان هارمونیکی

جریانهای هارمونیک

نحوه عملکرد مبدل کاهنده فرکانس موتور القایی

سیکلوکانورتر تکفاز

عملکرد گروه مسدود

انواع سیکلو کانورتر

سیکلوکانورتر پوش

ویژگیهای سیکلوکانورتر

بررسی عملکرد یک موتور القایی روتور سیم پیچی شده دو سو تغذیه ای(WRIM)

بازده و ضریب توان برحسب ولتاژ بار

شکل موجهای ولتاژ و جریان

خصوصیات سیکلوکانورتر در شرایط هدایت ناپیوسته

اثرات اندوکتانس منبع بر عملکرد سیکلوکانورتر

واکنش شبکه در برابر سیکلوکانورتر

ضریب توان

روابط مداری سیکلوکانورتر

مزایا و معایب سیکلوکانورتر

اینورترهای با مدولاسیون پهنای پالس

دسته بندی اینورترها

اینورتر تکفاز باسر وسط

اینورتر پل تکفاز

اینورتر پل سه فاز

قدرت برگشتی اینورتر

مقایسه سیکلوکانورتر با اینورتر

درایوهای کنترل کننده توان لغزش

کنترل دور موتور القایی روتور سیم پیچی شده بکمک سیستم بازیافت انرژی لغزشی

درایو کرامر استاتیک

دیاگرام فازوری عملکرد درایو

بهبود ضریب توان درایو کرامر استاتیک

درایو شربیوس استاتیک

كنترل موتورهای القایی با ادوات الكترونیك قدرت

كنترل موتورهای القایی با مبدلهای AC

استفاده از اینورترها سیكلوكانورترها در كنترل موتورهای القایی

كنترل موتورهای القایی با كنترل كننده های ولتاژ

مدارهای كنترل كننده ولتاژ AC

كنترل موتور القایی با اینورتر منبع ولتاژ

موتور آسنكرون با قفس مضاعف

كنترل برداری موتور القایی و ماشین آسنكرون

تاریخچه كنترل برداری موتور القایی

بلوك دیاگرام كنترل برداری موتور القایی

روش كنترل برداری مسقیم موتور های القایی

كنترل برداری موتور القایی سه فاز با عملكرد كامل

كاربرد مبدل ماتریسی در شرایط خطای تكفاز

مبدل ماتریسی با قابلیت كار در شرایط خطا

پیاده سازی كنترل برداری

دیاگرام فازوری كنترل برداری

كنترل برداری موتور القایی با روش مستقیم

كنترل شار و گشتاور موتور های القایی به روش مستقیم

كنترل شار و گشتاور موتور های القایی بطور مستقیم توسط متغیر‌های استاتور

DTC

نمای كلی سیستم كنترل مستقیم گشتاور موتور القایی

كاربرد منطق فازی و كنترل فازی در موتور های القایی

كنترل مستقیم گشتاور و شار توسط منطق فازی

طراحی كنترل كننده فازی برای موتور القایی

ساختار كلی یك كنترل كننده فازی

تابع عضویت قطاع های فازی

توابع عضویت مولفه های شار استاتور

شبیه سازی DSC فازی

سیستم درایور فازی

فیلتر دیجیتال فازی تطبیقی

طراحی فیلتر دیجیتال تطبیقی فازی و سیستم میانگین وزنی فازی

ساختار كلی سیستمهای فازی FS

مدل گذرای برداری موتور القایی

كنترل برداری موتور القایی با روش عیر مستقیم

بررسی و تحلیل سیستم كنترل برداری غیر مستقیم موتور های القایی

روابط كنترل برداری غیر مستقیم ماشین القایی

حساسیت كنترل برداری غیر مستقیم نسبت به تغییر پارامترهای ماشین

دیاگرام بلوكی كنترل برداری غیر مستقیم

گشتاور خروجی و شار در یك سیستم كنترل برداری غیرمستقیم

كنترل بدون سنسور موتور القایی

ساختار كلی سیستم درایو بدون سنسور

سیستم درایو موتور القایی بدون سنسور مبتنی بر تخمین گر سرعت

روش كنترل شار جهت داده شده برای كنترل موتورهای القایی

الگوریتم كنترل دور FOC

الگوریتم كنترل دور FOC و تكنیك اعمال پالس pwm به روش فضای برداری SVPWM

كنترل موتور القایی بوسیله كنترل كننده مشترك برداری ‌ـ اسكالر

تجزیه و تحلیل دو روش كنترل موتورهای القایی تغذیه شده توسط منبع جریان

بررسی روش اسكالر با كنترل مستقل شار برای موتور القایی

كنترل اسكالر موتور القایی تغذیه شده توسط منبع جریان

كنترل سرعت موتورهای القائی به روش كنترل میدان

كنترل سرعت موتورهای القائی به روش كنترل میدان و با در نظر گرفتن قیود ولتاژ و جریان

الگوریتم كنترل سرعت موتور القایی در كمترین زمان

كنترل موتور القایی با كمترین تلفات

كنترل موتور القایی به روش vvvf

كنترل v/f ( ولتاژ بر فركانس ) موتورهای القایی

روش جدید برای كنترل v/f موتورهای القایی

كنترل سرعت موتور القایی با تغییر فركانس توسط اینورتر منبع ولتاژ

بلوك دیاگرام حلقه بسته كنترل موتور های القایی

كنترل دور موتورهای القایی با اینورترهای چند سطحی

كاربرد الگوریتم بهینه سازی ذرات (PSO) در كنترل موتور القایی

مدلسازی و شبیه‌سازی موتور القائی با وجود خطای دور به دور

مدل‌سازی موتور القائی با خطای دور به دور در هر سه فاز

موتور القایی تكفاز كنترل آن

عملكرد موتورهایی القایی سه فاز در حالت نامتعادلی ولتاژ

تخمین و تعیین سرعت موتورهای القایی در حالت خطا

تخمین سرعت در شرایط دائم

الگوریتم های تخمین سرعت موتور القایی

شبیه سازی كنترل موتور القایی با متلب

شبیه سازی سیستم درایو بدون سنسور

شبیه‌سازی كنترل شار و گشتاور موتور القایی بطور مستقیم

ارائه الگوریتم مناسبی جهت شبیه سازی موتور القایی در حالتهای مختلف

شبیه‌سازی موتور آسنكرون قفس مضاعف

شبیه سازی كنترل برداری موتور القایی در محیط simulink / matlab

+

پروژه های شبیه سازی زیرشبیه سازی راه اندازی موتور القایی با راه انداز ستاره-مثلث به منظور كاهش جریان راه اندازی با نرم افزار متلب (فایل اجرایی در متلب سیمولینك )

شبیه سازی راه اندازی موتور القایی با راه انداز مسیر استاتور چند مرحله ای با متلب (فایل اجرایی در متلب سیمولینك )

شبیه سازی عملكرد موتورهای القایی در حالت بدون خطا (فایل اجرایی در متلب سیمولینك )

شبیه سازی عملكرد موتورهای القایی در حالت ایجاد خطا و بروز اتصال كوتاه (فایل اجرایی در متلب سیمولینك )

شبیه سازی تلفات در موتور های القایی (فایل اجرایی در متلب سیمولینك )

شبیه سازی كنترل كننده های موتور های القایی (فایل اجرایی در متلب سیمولینك )

قیمت: 27000 تومان - بیست و هفت هزار تومان

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 تیر 1390    | توسط: مهندس نوری    |    | نظرات()