مجموعه پايان نامه و مقالات با موضوع

توليد پراكنده و سيستمهاي تولید پراکنده  و انرژی ها نو

موضوع: توليد پراكنده-DG

يك پايان نامه و 20 مقاله

فرمت: WORD  doc به زبان فارسي

تعداد كل صفحات:  330

اين مجوعه شامل سيصدو سي صفحه پايان نامه و مقاله معتبر به زبان فارسي مي باشد

كلمات كليدي: توليد پراكنده ، سيستمهاي توليد پراكنده ، DG

فرمت پايان نامه ورد مي باشد

 

اين مجموعه شامل موارد زير است

يك پايان نامه با 130  صفحه-پنج فصل كه در آن توليد پراكنده و سيستمهاي توليد پراكنده به طور كامل بررسي شده است- فرمت پايان نامه ورد مي باشد

20 مقاله معتبر -به زبان فارسي- در  زمينه توليد پراكنده و سيستمهاي توليد پراكنده و موضوعات مرتبط با آن

فهرست مطالب پايان نامه

چکيده       

فصل اول: معرفي سيستم‌هاي توليد پراكنده DG

1-1 مقدمه 

1-2 تعريف منابع توليد پراكنده  

1-3 اهداف استفاده از توليدات پراكنده

1-4 علل رويكرد بم منابع توليد پراكنده       

1-5 علل رويكرد به منابع توليد پراكنده در ايران     

1-6 مزاياي استفاده از  توليدات پراكنده

     1-6-1 مزاياي اقتصادي DG از ديد مشتركين

     1-6-2 مزاياي اقتصادي DG از ديد شركت توزيع الكتريكي

1-7 معايب استفاده از توليدات پراكنده      

1-8 موانع و مشكلات توسعه منابع توليد پراكنده در دنيا 

     1-8-1 راهكارايي جهت كاهش موانع

1-9 اثرات زيست محيطي استفاده از منابع توليد پراكنده       

 فصل دوم: بررسي انواع سيستم‌هاي توليد پراكنده (DG)

2-1 معرفی انواع توليد پراکنده 

     2-1-1 ماشين حرارتي داخلي ICE      

     2-1-2 توربين احتراقي (CT) يا گازي    

     2-1-3 ميكروتوربين  

     2-1-4 پيل سوختي 

     2-1-5 توربين بادي  

              2-1-5-1 مزايای بهره‌برداری از انرژی باد       

     1-2-6 فتوولتائيک    

     2-1-7 انرژی گرمايی خورشيدی 

     2-1-8  زمين گرمايی

              2-1-8-1 فرآيند توليد برق در نيروگاه زمين گرمايی  

     2-1-9 چرخ لنگر      

     2-1-10 واحدهای آبی کوچک

     2-1-11 بيوماس

2-2 جايگاه انرژی‌های مختلف در جهان

2-3 پتانسيل منابع توليد پراكنده در ايران

 فصل سوم :اتصال، پروفيل ولتاژ و حفاظت سيستمهاي توليد پراكنده (DG)

3-1 اتصال منابع توليد پراكنده به شبكه

     3-1-1 سيستم DG مستقل از شبكه سراسري برق باشد.      

     3-1-2 سيستم DG متصل به شبكه سراسري برق باشد.

3-2 تكنولوژي‌هاي اتصال

     3-2-1 ژنراتورهاي سنكرون        

     3-2-2 ژنراتورهاي آسنكرون       

     3-2-3 مبدل الكترونيك قدرت

3-3 قوانين اتصال 

3-4 پروفيل ولتاژ

     3-4-1 پروفيل ولتاژ فيدرهاي توزيع با بارهاي توزيع شده يكنواخت در حضور DG       

     3-4-2 محدوده بهره‌برداري از ژنراتور DG

     3-4-3 نامتعادلي ولتاژ      

     3-4-4 كاهش نامتعادلي ولتاژ و اثرات ناشي از آن  

     3-4-5 پخش بار در شبكه‌هاي توزيع در حضور ژنراتورهاي توليد پراكنده  

3-5 حفاظت سيستم‌هاي توليد پراكنده     

     3-5-1 مسائل حفاظت نوعي     

               3-5-1-1 تأثير در خروج بي‌موقع

              3-5-1-2 كور شدن حفاظت

              3-5-1-3 خطاي بازبست

     3-5-2 نتايج   

              3-5-2-1 هماهنگي فيوز- فيوز و هماهنگي رله- رله       

              3-5-2-2 هماهنگي فيوز- ريكلوزر       

 فصل چهارم: بررسي قابليت اطمينان و كيفيت توان در سيستم هاي توليد پراكنده

4-1 مقدمه 

4-2 تأثير توليدات پراکنده بر قابليت اطمينان سيستم‌های قدرت      

     4-2-1 بخش توليد

     4-2-2 سيستم‌های يکپارچه توليد و انتقال

     4-2-3 سيستم‌هاي توزيع فاقد توليدات پراكنده

     4-2-4 سيستم‌ها توزيع داراي توليدات پراكنده

4-3 جزيره‌اي كردن DG به منظور بهبود قابليت اطمينان 

4-4 كيفيت توان

      4-4-1 مشكلات كيفيت توان شبكه‌هاي توزيع داراي منابع توليد پراكنده       

              4-4-1-1 تغييرات آرام ولتاژ

              4-4-1-2 تغييرات سريع ولتاژ و فليكر   

              4-4-1-3 هارمونيك‌ها و هارمونيك‌هاي مياني

              4-4-1-4 پخش بار و تلفات        

              4-4-1-5 جريان اتصال كوتاه      

      4-4-1-6 بررسي نامتعادلي

     4-4-2 تعيين ماكزيمم توان توليدي منابع توليد پراكنده در شبكه‌هاي توزيع شعاعي بر

     اساس محدوديت‌هاي هارمونيكي       

 فصل پنجم: بررسي اقتصادي توليد پراكنده

5-1 مقدمه 

5-2 بررسي اقتصادي توليد پراكنده   

     5-2-1 توجيه اقتصادي DG براي شركت‌هاي الكتريكي     

     5-2-2 توجيه اقتصادي DG براي مشتركين

5-3 بررسي مسايل اقتصادي يك پروژه DG

5-4 تحليل و مقايسه اقتصادي

     5-4-1 تحليل و مقايسه اقتصادي طرح‌هاي برق‌رساني به مصرف‌كنندگان دوردست

              5-4-1-1 طرح گسترش شبكه   

              5-4-1-2 طرح بكارگيري توليدات پراكنده       

              5-4-1-3 مقايسه اقتصادي طرح‌هاي مذكور

     5-4-2 مثالي از تحليل و مقايسه اقتصادي طرح‌هاي برق‌رساني به مصرف‌كنندگان دوردست

              5-4-2-1 مشخصات مصرف‌كننده نمونه

              5-4-2-2 طرح نمونه گسترش شبكه   

              5-4-2-3 طرح نمونه بكارگيري ميكروتوربين    

              5-4-2-4 مقايسه دو طرح نمونه 

     5-4-3 جمع‌بندي و نتيجه‌گيري   

5-5 فرمول‌بندي مسئله 

     5-5-1 دسترسي تجاري   

     5-5-2 هزينه‌هاي اوليه و نصب   

     5-5-3 ضريب كاركرد 

     5-5-4 محاسبه مقدار قدرت الكتريكي توليدي توسط پنل‌هاي خورشيدي و ضريب كاركرد   96

     5-5-5 زاويه انحراف (declination) از زمين     

     5-5-6 متوسط ضريب صافي ماهيانه 

   5-5-7 محاسبه ضريب كاركرد  (CF)در توربين بادي     

     5-5-8 هزينه سوخت       

     5-5-9 هزينه برق و بيان تابع هدف      

        نتيجه‌گيري و پيشنهادات

اختصارات   

واژه‌نامه     

مراجع       

ABSTRACT

 موضوعات و مباحث مطرح شده در مقالات

كاربرد الگوريتم ژنتيك در سيستمهاي توليد پراكنده

جايابي بهينه منابع توليد پراكنده با الگوريتم ژنتيك

جايابي منابع توليد پراكنده

تاثير حضور منابع توليد پراكنده بر پايداري ولتاژ شبكه توزيع

تاثير سيستمهاي  تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان شبکه های توزیع

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع

درنظر گرفتن امکان عدم دسترسی به واحدهای تولید پراکنده

فلوچارت ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع مجهز به تولید پراکنده

تأثیر مکان واحدهای تولید پراکنده

تأثیر ظرفیت واحدهای تولید پراکنده

تأثير توليدات پراكنده بر قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت

كاربرد الگوريتم مورچگان در توليد پراكنده

مكانيزم و تئوري الگوريتم مورچه جهت كاربرد در توليد پراكنده

بهره برداري بهينه از شبكه هاي توزيع با ملاحظه اثر هزينه توليد توان اكتيو و راكتيو منابع توليد پراكنده

بررسي تاثير توليدات پراكنده بر حفاظت شبكه هاي الكتريكي

شبيه سازي با  ETAP

بررسي اثرات توليدات پراكنده با نرم افزار Digsilent

هماهنگي فيوزها  و رله ها براي خطاي پايين دست با حضور DG

كنترل منابع توليد پراكنده با استفاده از مولفه هاي جريان و شبيه سازي آن با متلب سيمولينك (MATLAB SIMULINK)

بررسي رفتار منابع توليد پراكنده در هنگام وقوع اتصال كوتاه و شبيه سازي آن با نرم افزار DIgSILENT Power Factory

شبيه سازي تغيير آرايش شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده با DIgSILENT Power Factory 13.2

بررسي تاثير منابع توليد پراكنده در كاهش تلفات شبكه هاي توزيع

جايابي و تعيين ظرفيت واحدهاي توليد پراكنده

انواع توليدات پراكنده از نظر مدل توان آنها

روشي جديد براي تعيين اندازه و مكان توليدات پراكنده مبتني بر محاسبه تقريبي تلفات توان راكتيو

استفاده از CPSO در جايابي توليد پراكنده

انواع DG

قيمت: ۲۳۰۰۰ تومان ، بیست و سه هزار تومان

جهت سفارش این پروژه اینجا كلیك كنید

 تلفن تماس: 09197146361 - 09369980143 مهندس نوری

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

جهت مشاهده سایر پروژه ها در مورد تولید پراکنده و انرژی ها نوین و تجدید پذیر بر روی لینک زیر کلیک کنید

انرژی های نو و تولید پراکنده - سایر پایان نامه ها - کلیک

 منبع:
http://wordm.blogfa.com

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 23 تیر 1390    | توسط: مهندس نوری    |    | نظرات()